• 15:30 PM
  • New York

مبلمان

طراحی مبلمان و صندلی برای بیمارانی که گاهاٌ ساعت ها باید برای انتظار بر روی آن بنشینند باید به گونه ای باشد که علاوه بردر نظر گرفتن سایز وابعاد استاندارد و متناسب با محیط،احساس راحتی به بیمار دهد و به گونه ای چیدمان شود که حس آرامش را در فضای نشیمن چندین برابر کند

مبلمان سالن انتظار با توجه به سبک طراحی و متراژ مطب ها در انواع مختلفی طراحی می شوند