قیمت کابینت های شرکت نوید اکباتان به شرح زیر محاسبه خواهد شد 

 : یک متر زمینی + یک متر دیواری = 17.000.000ريال