قیمت کابینت های شرکت نوید اکباتان به شرح زیر محاسبه خواهد شد 

 : یک متر زمینی + یک متر دیواری = 19.800.000ريال